Portal
Rekrutacja do szkoły
07.04.2017

 

 

 

REKRUTACJA do Szkoły Podstawowej nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

w roku szkolnym 2017/2018

            Podstawa prawna:

                              1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59),

                              2.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

                              3.            Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXX1/662/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.,

                              4.            Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XXXII/683/2017 z dnia 23 lutego 2017r.,

                              5.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 67/2017 z dnia 28 marca

2017 r.,

                              6.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 74/2017 z dnia 31 marca 2017r.,

                              7.            Statut Szkoły.

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

I          Harmonogram   

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

         1.             

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 2 kwietnia 2017 r.

         2.             

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

3 kwietnia 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 14 kwietnia 2017 r.

 

 

od 29 maja do 2 czerwca 2017 r.

         2.             

Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej , w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

do 4 maja 2017 r.

Do 23 czerwca 2017 r.

         3.             

Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 4 maja  2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

       4.             

Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom, po przeprowadzeniu postępowania

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       5.             

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie ich do publicznej wiadomości

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       6.             

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19 maja 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

       7.            P

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 maja 2017 r.

do 11 maja 2017 r.

 

 

II         Zasady rekrutacji   

ü  Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2010

ü  Dzieci z rocznika 2011 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od 1 września 2017 r. po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub gdy posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie
z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzęduna podstawie Zgłoszeniarodziców/ prawnych opiekunów.

           

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej (również integracyjnej) jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 6. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 7. W sytuacji uzyskania przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 11. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

III       Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją.

Kryteria ustalone przez Gminę Nakło nad Notecią

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Miejsce prascy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenie

      2.             

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do szkoły podstawowej, do której ubiega się kandydat

5

oświadczenie

      3.             

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem

5

oświadczenie

      4.             

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

5

oświadczenie

Kryteria zawarte w Statucie Szkoły

      5.             

Wskazanie do klasy integracyjnej

5

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

      6.             

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP 2

3

oświadczenie

      7.             

Kandydat jest dzieckiem absolwenta SP 2

1

oświadczenie

      8.             

Miejsce SP 2 na liście szkół preferowanych

1

oświadczenie

 

IV       Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

V         Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

REKRUTACJA

do Szkoły Podstawowej nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

w roku szkolnym 2017/2018

            Podstawa prawna:

                              1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59),

                              2.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

                              3.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 67/2017 z dnia 28 marca

2017 r.,

                              4.            Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XXXII/682/2017 z dnia 23 lutego 2017r

                              5.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 67/2016 z dnia 28 marca

2017 r.

                              6.            Statut Szkoły.

REKRUTACJA  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

I          Harmonogram

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

       1.             

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 2 kwietnia 2017 r.

       2.             

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

3 kwietnia 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 14 kwietnia 2017 r.

 

 

od 29 maja do 2 czerwca 2017 r.

       2.             

Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej , w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

do 4 maja 2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

       3.             

Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 4 maja  2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

       4.             

Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom, po przeprowadzeniu postępowania

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       5.             

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie ich do publicznej wiadomości

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       6.             

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19 maja 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

       7.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 maja 2017 r.

do 11 maja 2017 r.

 

II         Zasady rekrutacji

 1. Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 objęte są dzieci 6 – letnie z rocznika 2011.
 2. Dzieci w wieku 4-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 4. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, bądź oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 7. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych (ustawowych i gminnych) potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 10. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

III       Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją.

Kryteria Ustawowe

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Wielodzietność rodziny

1

oświadczenie

      2.             

Niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie

      3.             

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

1

orzeczenie

      4.             

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

orzeczenie

      5.             

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

1

orzeczenie

      6.             

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

1

oświadczenie

      7.             

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

1

dokument potwierdzający

Kryteria ustalone w uzgodnieniu burmistrzem w drugim postępowaniu rekrutacyjnym

      8.             

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenie

      9.             

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat

5

oświadczenie

  10.             

Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

5

oświadczenie

  11.             

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

4

oświadczenia

  12.             

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

4

oświadczenie

 

IV       Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

V         Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT