Portal
Rekrutacja do szkoły 2018/2019
07.02.2018

 

 

 

REKRUTACJA do Szkoły Podstawowej nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

w roku szkolnym 2018/2019

            Podstawa prawna:

                              1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm. poz. 949 i poz. 2203),

                              2.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

                              3.            Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XXXII/683/2017 z dnia 23 lutego 2017r.,

                              4.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 13/2018 z dnia 31 stycznia

2018 r.,

                              5.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.,

                              6.            Statut Szkoły.

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ I KLAS SPORTOWYCH

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

I          Harmonogram   

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

         1.             

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 31 stycznia 2018 r.

         2.             

Zgłoszenie rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie.

do 26 lutego 2018 r.

         3.             

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 marca 2018 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 30 marca 2018 r.

 

 

od 3 kwietnia do 30 maja 2018 r.

         2.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym przeprowadzenie do klas sportowych prób sprawności fizycznej

do 16 kwietnia 2018 r.

do 7 czerwca 2018 r.

       3.           

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA: Zakwalifikowane nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

do 23 kwietnia 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

       4.             

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia 2018 r.

do 30 kwietnia 2018 r.

od 13 czerwca 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

       5.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 maja 2018 r.

do 27 czerwca 2018 r.

 

 

II         Zasady rekrutacji   

ü  Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2011

ü  Dzieci z rocznika 2012 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od 1 września 2018 r. po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub gdy posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie
z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzęduna podstawie Zgłoszeniarodziców/ prawnych opiekunów.

           

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej (również integracyjnej) jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 6. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 7. W sytuacji uzyskania przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 11. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

III       Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją.

Kryteria ustalone przez Gminę Nakło nad Notecią

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Miejsce prascy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenie

      2.             

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do szkoły podstawowej, do której ubiega się kandydat

5

oświadczenie

      3.             

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem

5

oświadczenie

      4.             

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

5

oświadczenie

 

IV       Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

V         Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

REKRUTACJA

do Szkoły Podstawowej nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

w roku szkolnym 2018/2019

            Podstawa prawna:

                              1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm. poz. 949 i poz. 2203),

                              2.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

                              3.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 13/2018 z dnia 31 stycznia

2018 r.,

                              4.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 14/2018 z dnia 31 stycznia

2018 r.,

                              5.            Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XLIV/889/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

                              6.            Statut Szkoły.

 

REKRUTACJA  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

I          Harmonogram

Elementy procedury wstępnej

Termin

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 31stycznia 2018 r.

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 marca 2018 r.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie w przedszkolu/ szkole deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Od dnia 22 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Od 23 kwietnia                       do 7 maja 2018 r.

Rekrutacja

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 do 21 marca 2018 r.

 

 

od 23 kwietnia do 7 maja 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków       o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

do 9 kwietnia 2018 r.

do 22 maja 2018 r.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

do 10 kwietnia 2018 r.

do 23 maja 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 11 kwietnia 2018 r.             do 18 kwietnia 2018 r.

od 24 maja 2018 r.           do 1 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23 kwietnia 2018 r.

do 6 czerwca 2018 r.

 

II         Zasady rekrutacji

 1. Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019 objęte są dzieci 6 – letnie z rocznika 2012.
 2. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 4. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, bądź oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół                w porządku od najbardziej preferowanej.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 7. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych (ustawowych i gminnych) potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 10. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny                   w szkole podstawowej dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 11. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, kolejność przyjęć ustala się o kryterium daty urodzenia kandydata. Preferowana będzie kolejność od najstarszego do najmłodszego kandydata.

 

 

 

 

III       Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją.

Kryteria Ustawowe

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Wielodzietność rodziny

1

oświadczenie

      2.             

Niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie

      3.             

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

1

orzeczenie

      4.             

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

orzeczenie

      5.             

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

1

orzeczenie

      6.             

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

1

oświadczenie

      7.             

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

1

dokument potwierdzający

Kryteria ustalone w uzgodnieniu burmistrzem w drugim postępowaniu rekrutacyjnym

      8.             

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

4

zaświadczenie

      9.             

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat

4

oświadczenie

  10.             

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują

5

oświadczenie

  11.             

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

3

oświadczenia

  12.             

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

1

oświadczenie

 

IV       Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

V         Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT