Portal
Rekrutacja do szkoły 2019/2020
04.02.2019

REKRUTACJA do Szkoły Podstawowej nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią

w roku szkolnym 2019/2020

            Podstawa prawna:

                              1.            Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

                              2.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

                              3.            Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XXXII/683/2017 z dnia 23 lutego 2017r.,

                              4.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 18/2019 z dnia 31 stycznia

2019 r.,

                              5.            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 19/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,

                              6.            Statut Szkoły.

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ I KLAS SPORTOWYCH

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

I          Harmonogram   

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

         1.             

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do 31 stycznia 2019 r.

         2.             

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie.

do 26 lutego 2019 r.

         3.             

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 marca 2019 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 29 marca 2019 r.

 

 

od 9 maja do 23 maja 2019 r.

         2.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

do 23 kwietnia 2019 r.

do 11 czerwca 2019 r.

       3.            P

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

do 24 kwietnia 2019 r.

do 12 czerwca 2019 r.

       4.             

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 6 maja 2019 r.

do 19 czerwca 2019 r.

       5.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 8 maja 2019 r.

do 27 czerwca 2019 r.

 

 

II         Zasady rekrutacji   

1)  Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2012

2)  Dzieci z rocznika 2013 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od 1 września 2019 r. po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub gdy posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie
z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzęduna podstawie Zgłoszeniarodziców/ prawnych opiekunów.

           

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej (również integracyjnej) jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 6. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 7. W sytuacji uzyskania przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 11. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

III       Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją.

Kryteria ustalone przez Gminę Nakło nad Notecią

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Miejsce prascy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenie

      2.             

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do szkoły podstawowej, do której ubiega się kandydat

5

oświadczenie

      3.             

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem

5

oświadczenie

      4.             

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

5

oświadczenie

 

IV       Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

V         Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT