Portal
Stowarzyszenie "Razem Raźniej"
14.03.2018

https://razemrazniejsp2.jimdo.com/

 

 

Władze Stowarzyszenia "Razem Raźniej"

Zarząd

  1. Anna Maćkowska - Prezes Zarządu
  2. Maria Przykłocka - Zastępca Prezesa
  3. Beata Steppa - skarbnik
  4. Jolanta Stawicka - sekretarz

Komisja rewizyjna

  1. Joanna Radwańska - Kopeć
  2. Tomasz Bzdawka
  3. Dariusz Chróściński

 

 

 

Zgodnie ze Statutem celami Stowarzyszenia są:

 

1. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,

2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół,

3.  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

4. eliminowanie barier społecznych i architektonicznych istniejących w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,

5. ochrona i promocja zdrowia,

6. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

7. wspomaganie szkół w poprawianiu warunków lokalowych oraz w pozyskiwaniu sprzętu
i pomocy dydaktycznych,

8. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci,

9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10.upowszechnianie dziedzictwa kultury narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje przyjęte cele poprzez:

 

1. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i prowadzenie działalności informacyjnej,

2. umożliwienie i ułatwienie dostępu do sieci informatycznej,

3. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i terapeutycznych,

4. finansowanie lub współfinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia szkolnego,

5. dofinansowanie dożywienia dzieci oraz różnych form rozrywki i wypoczynku,

6. poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,

7. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,

8. organizowanie imprez i akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz potrzebujących pomocy,

9. organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zawodów, turniejów i konkursów dla dzieci i młodzieży,

10. organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

11. współdziałanie z organami szkół, władzami samorządowymi i instytucjami, a także
z organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonych celach działania.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT